Life of a BossBabe: 1+1

(English bellow)

Hovorí sa, že za všetkým hľadaj ženu. A niekedy to platí dvojnásobne.
Za (staro)novou rubrikou Life of a Bossbabe však oddnes nájdete nie len jednu – ale rovno DVE! Dve Bossbabes, ktoré sa rozhodli spojiť svoje sily a vytvoriť miesto (nateraz aspoň virtuálne) pre každú emancipovanú bossbabe, ktorá sa nebojí vyhrnúť si rukávy a ísť za svojimi snami. 


#unapologetic


Napriek tomu, že Danielku veľmi dobre poznáte, predstavím Vám ju mojimi očami. Prvýkrát som narazila na  jej ilustrácie pred niekoľkými rokmi a vtedy som si povedala: Wow! who is this girl?! Talentovaná, ambiciózna, hardworking žena, ktorá si ide za svojím snom. Roky som ju z diaľky obdivovala a dúfala som, že raz budem vlastniť aspoň jeden kúsok s jej kresbou. Od prvého momentu ma fascinovala jej fantázia, zmysel pre krásu a oko pre detail. Aj preto som sa na ňu minulý rok s malou dušičkou obrátila s otázkou, či by prijala pozvanie do môjho livestreamu, kde som si pozývala inšpiratívne ženy, ktoré majú svetu (a iným ženám) čo povedať. And she said YES! A to Vám poviem – to bola ešte len pecka. 
Takú nádielku profesionality, charizmy, pokory a sebavedomia som nečakala. Hovorila som si – toto je BossBabe, toto je profíčka. Toto je človek, ktorý to má v sebe a ktorý na tom, čo ho baví, postavil celý biznis. Toto je žena, ktorá môže byť inšpiráciou pre iných, a ktorá môže toľko toho odovzdať. Napríklad na workshopoch. Fakt, nepreháňam, dokonca naučila kresliť aj mňa – úplný antitalent na jemnú motoriku a umenie ilustrácie:) A tam niekde pri krivých čiarach a neproporčne nakreslenej tvári (z mojej strany, samozrejme:) sa zrodil začiatok nášho kamarátstva a našej spolupráce.
Určite mi dáte za pravdu – Danielka je THE ONE. A kto je teda jej PLUS ONE?


No predsa ja:) Ja, ktorá píšem tieto riadky. Ja, ktorá viac ako čokoľvek iné, podporujem emancipáciu každej ženy – pretože každá z nás sa môže rozhodnúť pre šťastie a úspech. Každá z nás sa môže rozhodnúť makať na svojich snoch a nenechať sa zastrašiť prvotným neúspechom či neprajníkmi okolo nás.

Volám sa Lulu, som Life&Lifestyle koučka pre ženy a ako @CappuccinoCoach sa Vám spolu s @DanyelaArt budem pravidelne prihovárať formou našich spoločných blogov. 
Verím, že spolu vytvoríme niečo hodnotné, niečo, čo sa Vám bude páčiť, pri čom zrelaxujete ale zároveň naštartujete Váš vnútorný náboj. Verím, že budeme prinášať kvalitný obsah nie len pre Vašu dušu ale aj pre telo, a že nás budete rady a pravidelne čítať, pravidelne s nami kresliť a pracovať na svojich snoch. 
Tak si nachystajte kávičku, pohodlne sa usaďte a držte si klobúky – štartuje totiž jedna z najviac #fierce jázd Vášho (nášho) života!


XOXO

Vaša Lulu

@CappuccinoCoach & @DanyelaArt

There is a saying that goes: there is a woman behind everything. And sometimes it applies twice.

Behind the (old) new section Life of a Bossbabe you will not only find one – but precisely TWO! Two Bossbabes who have decided to join forces and create a place (at least a virtual place for now) for each and every emancipated bossbabe who is not afraid to roll up her sleeves and follow her dreams.

#unapologetic

Even though I am sure you know Danyela very well, I will introduce her as I see her from my perspective. I first came across her illustrations couple years ago and that’s when I said to myself – Wow! Who is this girl?! A talented, ambitious, hardworking woman who follows her dream. I have admired her from afar for years and I have always hoped that one day I will own at least one of her masterpiece illustrations. From the very first moment, I was fascinated by her creativity, her sense for beauty and her eye for detail. That’s why last year I decided to ask her modestly if she would accept an invitation to my livestream, where I used to invite inspiring women who have something important to say to the world (and to other women). And she said YES! And let me tell you something – it was just brilliant.

I did not expect such an explosion of professionalism, charisma, modesty and self-confidence. And the whole time I was thinking – this is the Bossbabe, this is a pro. This is the woman who has it in her and who has built the whole business doing what she loves and enjoys. This is the woman who can be such an inspiration to the others and who can share so much. Her workshops, for instance. In fact, I’m not even exaggerating, she even taught me to draw – a very anti-talented person when it comes to gentle motor skills and mastering the art of an illustration ? And right there, somewhere between the crooked lines and disproportionately drawn face (at my side, of course ? ) the beginning of our friendship and our collaboration was born. You definitely will agree with me – Daniela is THE ONE. So who is her PLUS ONE?

Well, I am:) Me, the person who is writing these lines. Me, who more than anything else, support the emancipation of every woman – because each of us can decide for happiness and success. Each of us can decide to work on our dreams and should not get scared by the initial failure or non-believers around us. My name is Lulu, I am a Life&Lifestyle coach for women and as @CappuccinoCoach I together with @DanyelaArt will be in touch with you through our joint blog.

I beliI believe that together we will create something valuable, something that you will enjoy, what will make you relax, but at the same time light up your sparkle. I believe that we will bring quality content not only for your soul but also for your body, and that you will be happy to read with us, draw regularly with us and work on your dreams.

So make yourself a cup of coffee, get seated comfortably and get yourself ready – one of the most #fierce rides of (y)our life starts now!

XOXO

Yours Lulu

@Cappuccinocoach & @danyelaart

0